Υποβολή Περιλήψεων – Εισηγήσεων

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι συναφείς με ένα από τα παρακάτω θέματα:

 • Εκπαίδευση και Παγκοσμιοποίηση
 • Διαδικασίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης
 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση
 • Εμπόδια στην Μάθηση
 • Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως και E-learning
 • Προσχολική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία
 • Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
 • Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ξένων Γλωσσών
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Προσφύγων
 • Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (δείτε παρακάτω τις σημαντικές ημερομηνίες), να είναι πρωτότυπες (να μην έχουν δημοσιευθεί κάπου αλλού), και να ακολουθούν την ακαδημαϊκή πρακτική και μεθοδολογία. Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από τουλάχιστον δύο ανώνυμους κριτές οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν οι προτεινόμενες περιλήψεις θα γίνουν δεκτές ή όχι. Η αποδοχή μίας περίληψης δεν οδηγεί αυτοδίκαια στην αποδοχή του σχετικού τελικού άρθρου. Μετά την ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή της περίληψης θα ακολουθήσουν οι συγκεκριμένες οδηγίες για την υποβολή του τελικού άρθρου, το οποίο θα υποβληθεί εκ νέου σε διαδικασία κρίσης από δύο ανώνυμους κριτές οι οποίοι θα αποφανθούν εάν το άρθρο γίνεται δεκτό ή όχι.

Η υποβολή των περιλήψεων γίνεται ηλεκτρονικά, στο e-mail: MEU1@education-master.gr (έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2018).