Πρακτικά Συνεδρίου & Δυνατότητες Δημοσιεύσεων

Όλα τα άρθρα που θα γίνουν δεκτά για παρουσίαση στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου.

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά και θα διαθέτουν  ISBN. Το κάθε άρθρο θα διαθέτει DOI (Digital Object Identifier).

Επιλεγμένα άρθρα, τα οποία σχετίζονται με εκπαίδευση στους τομείς του τουρισμού, ή του πολιτισμού, ή του μάρκετινγκ ή του μάνατζμεντ, θα δημοσιευθούν σε special issue του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές  Journal of Tourism, Heritage & Services Μarketing.