Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (300 – 500 λέξεις), έως: 30/9/2018

Αξιολόγηση των περιλήψεων και επικοινωνία με τους συγγραφείς: 15/10/2018

Υποβολή των τελικών άρθρων:* 15/11/2018

* Οι συγγραφείς των άρθρων που θα γίνουν δεκτά για δημοσίευση θα ενημερωθούν για τις προδιαγραφές υποβολής των άρθρων. Μόνο τα άρθρα που θα παρουσιασθούν στο συνέδριο θα συμπεριληφθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου.