Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας & Κανονισμοί

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων ρυθμίζεται από:

  • Το Θεσμικό πλαίσιο μεταπτυχιακών σπουδών (ν. 3685/τ.Α’ 148/16-7-2008) (ν.4485/τ.Α’ 114/04-08-2017)
  • Το ΦΕΚ ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 2226/19-07-2016)
  • Το ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 4160/21-09-2018)
  • Τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 5191/20-11-2018)
  • Το ΦΕΚ μετεξέλιξης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΦΕΚ τ.Α’ 4610/7-5-2019)
  • Τo ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12, το άρθρο 8, και την παρ.10 του άρθρου 55, του Ν.4610/2019 (pdf)
  • Το ΦΕΚ ίδρυσης των ειδικεύσεων (ΦΕΚ τ.Β’ 3609/29-08-2020)
  • To ΦΕΚ του κανονισμού σπουδών του Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 1131/ 23-3-2021)
  • Το ΦΕΚ (3238/τ.Β’/22-7-2021) των διδασκομένων μαθημάτων του ΠΜΣ ανα κατεύθυνση
  • Το ΦΕΚ (6074/Β/29.11.2022) έγκρισης υλοποίησης του προγράμματος με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας