Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με 3 ειδικεύσεις:

  1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  2. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
  3. Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο τίτλος είναι πλήρως αναγνωρισμένος ως πανεπιστημιακός τίτλος Α.Ε.Ι. (Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης) τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Στην Αγγλική γλώσσα, ο μεταπτυχιακός τίτλος που απονέμεται έχει την παρακάτω ονομασία:

“Master of Science in Management & Organization of Educational Units”

Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ ως ισότιμο με όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της χώρας. Εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης και δεν παρέχει παιδαγωγική επάρκεια.