Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων” από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Ο τίτλος είναι πλήρως αναγνωρισμένος ως πανεπιστημιακός τίτλος Α.Ε.Ι. (Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης) τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Στην Αγγλική γλώσσα, ο μεταπτυχιακός τίτλος που απονέμεται έχει την παρακάτω ονομασία:

“Master of Science in Management & Organization of Educational Units”