Περιγράμματα Μαθημάτων

Α’ Εξάμηνο

Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών. Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία).

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων

Φιλοσοφία και διαδικασία του μάρκετινγκ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και για εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην εκπαίδευση. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων. Ανάλυση, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικής εμπειρίας. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της εκπαιδευτικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Εκπαιδευτικό προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής στην εκπαίδευση, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Συνθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο για τις τεχνολογικές εξελίξεις και μελετά τη σχέση της τεχνολογίας με την εκπαίδευση και τις παραμέτρους που διέπουν τη συγκεκριμένη σχέση. Παρουσιάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και εργαλεία που καθορίζουν την από απόσταση εκπαίδευση και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στην από απόσταση εκπαίδευση. Επιδιώκεται η επαφή και εξοικείωση με σύγχρονα, εξειδικευμένα, εκπαιδευτικά λογισμικά κατά κύριο λόγο ελεύθερα ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές. Τα συγκεκριμένα λογισμικά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για χρήση μέσα στην τάξη καθώς και για αξιολόγηση των projects των μαθητών.

Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας αποτελεί η οργανωτική και διοικητική επάρκεια της σχολικής μονάδας. Η επάρκεια και η διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για τη διοίκηση, η γνώση και η εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες της διοίκησης αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Στον επιστημονικό διάλογο, σε θέματα διοίκησης, η σημασία και ο ρόλος της ηγεσίας καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το μάθημα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της εκπαιδευτικής διοίκησης και επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση μοντέρνων πτυχών της, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική θεμελίωση των πτυχών της σχολικής ηγεσίας και η κριτική – συνθετική αξιοποίησής τους μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική. Πολιτική και ιδεολογία στην εκπαίδευση (Σχέσεις και στρατηγικές). Συγκριτική Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική (ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκές διαστάσεις και εθνική πολιτική). Επιστημονικές διαστάσεις των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προοπτικών στη σφαίρα της παγκοσμιοποίησης. Εκπαιδευτικά συστήματα – εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλαγές και επικαιροποιήσεις στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Σχέσεις οικονομίας και ποιότητας στην εκπαιδευτική πολιτική. Επιπτώσεις και προοπτικές της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την εποχή της Μπολόνια. Η εκπαιδευτική διακυβέρνηση.

Εκπαίδευση και Νομοθεσία

Βασικές αρχές δικαίου. Εκπαίδευση και Δίκαιο. Συνταγματική προστασία του διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής μονάδας. Συνταγματικός ρόλος του συμβούλου εκπαίδευσης. Νομοθεσία που διέπει τις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης Διεθνή συνταγματικά και νομοθετικά πλαίσια που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Θεσμοί και πολιτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνική νομοθεσία, που σχετίζεται μα τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τη μισθοδοσία, τη συνταξιοδότηση κ.ά.

Β’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Διοίκηση & Αξιολόγηση Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσιακή συμπεριφορά.  Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Προγράμματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αξιολόγηση ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βραβεία Ολικής Ποιότητας. Θέματα δεοντολογίας. Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στοχοθεσία εκπαιδευτικού έργου. Ανάπτυξη φιλοσοφίας αξιολόγησης. Σύνταξη προγράμματος επιθεώρησης εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιολόγηση ερευνητικής διαδικασίας. Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιολόγηση διευθυντών σχολικών μονάδων. Μονάδες Αριστείας.

Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος

Η μελέτη, η διατύπωση αλλά και η χρήση των παιδαγωγικών σκοπών έχουν υπαχθεί από τους μελετητές τους σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται συνήθως ως «ταξινομήσεις». Οι ταξινομήσεις αυτές στην ουσία αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να μελετηθούν οι διάφορες όψεις της της αξιολόγηση ξεχωριστά, με βασικό κριτήριο διαχωρισμού τις νοητικές και άλλες λειτουργίες, τις περιοχές δηλαδή που ενεργοποιούνται κατά την κάθε δραστηριότητα μάθησης και αξιολόγησης στη συνέχεια. Οι ταξινομήσεις αυτές είναι: 1. Η γνωστική περιοχή, 2. Η συναισθηματική περιοχή, 3. Η ψυχοκινητική περιοχή και 4. Η αντιληπτική περιοχή. Σύστημα ταξινόμησης διδακτικών στόχων: γνώση – κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση – αξιολόγηση. Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων, ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, άλλα είδη ερωτήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να σχεδιάζουν τρόπους αξιολόγησης ενός μαθήματος είτε φυσικής είτε ψηφιακής τάξης χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μορφές ερωτήσεων για να την κάλυψη των διδακτικών στόχων σε όλα τα επίπεδα. Αξιολόγηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρίες και βασικές αρχές ανάπτυξης. Μοντέλα Μνήμης. Αντίληψη. Ένταξη σε κοινωνικές ομάδες. Έννοια και διαδικασίες μάθησης. Στυλ μάθησης. Μαθησιακές δυσκολίες. Εξελικτικές διαταραχές. Τεχνικές και μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας. Αποκλίσεις συμπεριφοράς και αντιμετώπισή τους.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Το μάθημα αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης. Επίσης, θα αναπτυχθούν δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας μίας πρότασης, της βιωσιμότητας και η ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων για τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος στην κατάθεση της πρότασης. Θα μελετηθεί επίσης η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεύθυνση: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ιστορική εξέλιξη της Ανοικτής και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (κείμενο, προκείμενο, μετακείμενα). Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων μέσω (πλατφόρμες) για χρήση από την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. ePortfolios. Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0). Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης. Εξομοιωτές. Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environment)

Εργαλεία παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου

Εκμάθηση διαθέσιμων, ανοικτών εργαλείων για την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα βήματα και τα εργαλεία που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μία εφαρμογή πολυμέσων. Ανάθεση ρόλων για τη δημιουργία ομάδας παραγωγής εφαρμογής πολυμεσικού περιεχομένου.

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και GDPR

Σχεδιασμός ασφαλών πολιτικών: Ακεραιότητα πληροφοριών, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα πληροφοριών Ζητήματα προσωπικού, Φυσική ασφάλεια, Έλεγχος πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, Διαχείριση υλικών και λογισμικών, Νομικές υποχρεώσεις, Διαχείριση της πολιτικής ασφάλειας, Οργανωτική δομή, Σχέδιο συνέχισης λειτουργίας. Εφαρμογή του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources)

Η εννοιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Φύση των πόρων, πηγή των πόρων, επίπεδο ανοικτής διαθεσιμότητας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΕΠ. Πολιτικές ΑΕΠ και παγκόσμια κινήματα ΑΕΠ. Wikis, blogs, OER Commons. Οι δραστηριότητες 5R των OER, Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελλάδα.

Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος

Η μελέτη, η διατύπωση αλλά και η χρήση των παιδαγωγικών σκοπών έχουν υπαχθεί από τους μελετητές τους σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται συνήθως ως «ταξινομήσεις». Οι ταξινομήσεις αυτές στην ουσία αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να μελετηθούν οι διάφορες όψεις της της αξιολόγηση ξεχωριστά, με βασικό κριτήριο διαχωρισμού τις νοητικές και άλλες λειτουργίες, τις περιοχές δηλαδή που ενεργοποιούνται κατά την κάθε δραστηριότητα μάθησης και αξιολόγησης στη συνέχεια. Οι ταξινομήσεις αυτές είναι: 1. Η γνωστική περιοχή, 2. Η συναισθηματική περιοχή, 3. Η ψυχοκινητική περιοχή και 4. Η αντιληπτική περιοχή. Σύστημα ταξινόμησης διδακτικών στόχων: γνώση – κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση – αξιολόγηση. Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων, ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, άλλα είδη ερωτήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να σχεδιάζουν τρόπους αξιολόγησης ενός μαθήματος είτε φυσικής είτε ψηφιακής τάξης χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μορφές ερωτήσεων για να την κάλυψη των διδακτικών στόχων σε όλα τα επίπεδα.

Κατεύθυνση: Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Η διατύπωση σκοπού και στόχων. Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Τεχνικές ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων

Κατάρτιση προγράμματος – Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Η διατύπωση σκοπού και στόχων. Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Τεχνικές ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας. Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας. Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας. Κατάρτιση σχεδίου μαθήματος. Κατάρτιση εκπαιδευτικών στόχων. Δημιουργία περιβάλλοντος. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση). Ανατροφοδότηση και βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων

Η Δυναμική της Ομάδας και Τεχνικές Επικοινωνίας

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στην φυσική ή ψηφιακή τάξη και ειδικότερα οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μαθητή και εκπαιδευτικού και μεσολαβούν στη διαδικασία της μάθησης. Ο δεύτερος στόχος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και στρατηγικές επικοινωνίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής και διδακτικής σχέσης. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθούν δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιείται η γλώσσα του σώματος για να δημιουργείται θετικό κλίμα επικοινωνίας με τα παιδιά, και τέλος να δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources)

Η εννοιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Φύση των πόρων, πηγή των πόρων, επίπεδο ανοικτής διαθεσιμότητας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΕΠ. Πολιτικές ΑΕΠ και παγκόσμια κινήματα ΑΕΠ. Wikis, blogs, OER Commons. Οι δραστηριότητες 5R των OER, Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Το μάθημα αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης. Επίσης, θα αναπτυχθούν δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας μίας πρότασης, της βιωσιμότητας και η ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων για τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος στην κατάθεση της πρότασης. Θα μελετηθεί επίσης η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.