Περιγράμματα Μαθημάτων

Μπορείτε να βρείτε τα αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων εδω

Κατεύθυνση Α’: Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Α’ εξάμηνο

Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Ηθική και Δεοντολογία).

Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας αποτελεί η οργανωτική και διοικητική επάρκεια της σχολικής μονάδας. Η επάρκεια και η διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για τη διοίκηση, η γνώση και η εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες της διοίκησης αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Στον επιστημονικό διάλογο, σε θέματα διοίκησης, η σημασία και ο ρόλος της ηγεσίας καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το μάθημα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της εκπαιδευτικής διοίκησης και επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση μοντέρνων πτυχών της, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική θεμελίωση των πτυχών της σχολικής ηγεσίας και η κριτική – συνθετική αξιοποίησής τους μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Φιλοσοφία και διαδικασία του μάρκετινγκ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και για εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην εκπαίδευση. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων. Ανάλυση, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικής εμπειρίας. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της εκπαιδευτικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Εκπαιδευτικό προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Το μάθημα αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης. Επίσης, θα αναπτυχθούν δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας μίας πρότασης, της βιωσιμότητας και η ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων για τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος στην κατάθεση της πρότασης.

Δίκαιο της Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές δικαίου. Εκπαίδευση και Δίκαιο. Συνταγματική προστασία του διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής μονάδας. Συνταγματικός ρόλος του συμβούλου εκπαίδευσης. Νομοθεσία που διέπει τις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης Διεθνή συνταγματικά και νομοθετικά πλαίσια που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Θεσμοί και πολιτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνική νομοθεσία, που σχετίζεται μα τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τη μισθοδοσία, τη συνταξιοδότηση κ.ά.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσιακή συμπεριφορά.  Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αξιολόγηση ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βραβεία Ολικής Ποιότητας. Θέματα δεοντολογίας. Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στοχοθεσία εκπαιδευτικού έργου. Ανάπτυξη φιλοσοφίας αξιολόγησης. Σύνταξη προγράμματος επιθεώρησης εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιολόγηση ερευνητικής διαδικασίας. Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιολόγηση διευθυντών σχολικών μονάδων. Μονάδες Αριστείας.

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Ανασκόπηση των τρόπων με τους οποίους παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν ώστε να έχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, των εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλουν σε βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και τέλος, της χρησιμότητας της οργάνωσης και της επιλογής στρατηγικών για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης. Απόκτηση γνώσεων τέτοιων που θα προάγουν την αναγνώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν την κάθε πιθανή «ιδιαιτερότητα» (δυσκολία /απόκλιση) που ένα παιδί/έφηβος και ενήλικας εκπαιδευόμενος ή συνάδελφος (σε κάποιες περιπτώσεις), μπορεί να παρουσιάσει στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο

Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος

Επισκόπηση των θεωριών σχεδιασμού περιγράμματος μαθήματος. Επισκόπηση των διδακτικών στόχων και των δραστηριοτήτων μάθησης με βάση τις ταξινομήσεις: 1. Η γνωστική περιοχή, 2. Η συναισθηματική περιοχή, 3. Η ψυχοκινητική περιοχή και 4. Η αντιληπτική περιοχή. Σύστημα ταξινόμησης διδακτικών στόχων: γνώση – κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση – αξιολόγηση. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης ανάλογα με την ταξινόμηση των διδακτικών στόχων: Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων, ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, άλλα είδη ερωτήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να σχεδιάζουν τρόπους αξιολόγησης ενός μαθήματος είτε φυσικής είτε ψηφιακής τάξης χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μορφές ερωτήσεων για να την κάλυψη των διδακτικών στόχων σε όλα τα επίπεδα. Αξιολόγηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’αποστάσεως εκπαίδευση

Ιστορική εξέλιξη της Ανοικτής και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (κείμενο, προκείμενο, μετακείμενα). Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων μέσω (πλατφόρμες) για χρήση από την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. ePortfolios. Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0). Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης. Εξομοιωτές. Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environment)

Κατεύθυνση Β’: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Α’ εξάμηνο

Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Ηθική και Δεοντολογία).

Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας αποτελεί η οργανωτική και διοικητική επάρκεια της σχολικής μονάδας. Η επάρκεια και η διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για τη διοίκηση, η γνώση και η εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες της διοίκησης αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Στον επιστημονικό διάλογο, σε θέματα διοίκησης, η σημασία και ο ρόλος της ηγεσίας καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το μάθημα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της εκπαιδευτικής διοίκησης και επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση μοντέρνων πτυχών της, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική θεμελίωση των πτυχών της σχολικής ηγεσίας και η κριτική – συνθετική αξιοποίησής τους μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Φιλοσοφία και διαδικασία του μάρκετινγκ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και για εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην εκπαίδευση. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων. Ανάλυση, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικής εμπειρίας. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της εκπαιδευτικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Εκπαιδευτικό προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών.

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, πληροφοριακά συστήματα πόρων παραγωγής, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών. Τεχνικά ζητήματα της σχεδίασης ενός πληροφοριακού συστήματος καθώς και όλων των διοικητικών θεμάτων ενός πληροφοριακού συστήματος. Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων σε ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος.

Ηλεκτρονική Μάθηση, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Εκπαίδευση

Θεώρηση των τεχνολογικών, παιδαγωγικών και οργανωτικών παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν καλές πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης για τη σχολική και την ανώτατη εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και τη διά βίου μάθηση. Σύγχρονες προσεγγίσεις της Ηλεκτρονικής Μάθησης και σχεδιασμοί οι οποίοι αξιοποιούν τους ανοικτούς και κατανεμημένους εκπαιδευτικούς πόρους, τη δικτύωση και τη συλλογική σκέψη, καθώς και τις πρακτικές κοινοτήτων μάθησης.

Γνώσεις και βασικές αρχές για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ. Συμπεριφορά καταναλωτή στο Διαδίκτυο, πολυ-καναλικό (omni-channel) μάρκετινγκ, οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα ψηφιακά μέσα. Διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα

Β’ εξάμηνο

Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ιστορική εξέλιξη της Ανοικτής και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (κείμενο, προκείμενο, μετακείμενα). Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων μέσω (πλατφόρμες) για χρήση από την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. ePortfolios. Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0). Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης. Εξομοιωτές. Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environment)

Εργαλεία παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου

Εκμάθηση διαθέσιμων, ανοικτών εργαλείων για την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα βήματα και τα εργαλεία που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μία εφαρμογή πολυμέσων. Ανάθεση ρόλων για τη δημιουργία ομάδας παραγωγής εφαρμογής πολυμεσικού περιεχομένου.

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και GDPR

Σχεδιασμός ασφαλών πολιτικών: Ακεραιότητα πληροφοριών, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα πληροφοριών Ζητήματα προσωπικού, Φυσική ασφάλεια, Έλεγχος πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, Διαχείριση υλικών και λογισμικών, Νομικές υποχρεώσεις, Διαχείριση της πολιτικής ασφάλειας, Οργανωτική δομή, Σχέδιο συνέχισης λειτουργίας. Εφαρμογή του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources)

Η εννοιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Φύση των πόρων, πηγή των πόρων, επίπεδο ανοικτής διαθεσιμότητας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΕΠ. Πολιτικές ΑΕΠ και παγκόσμια κινήματα ΑΕΠ. Wikis, blogs, OER Commons. Οι δραστηριότητες 5R των OER, Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελλάδα.

Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος

Επισκόπηση των θεωριών σχεδιασμού περιγράμματος μαθήματος. Επισκόπηση των διδακτικών στόχων και των δραστηριοτήτων μάθησης με βάση τις ταξινομήσεις: 1. Η γνωστική περιοχή, 2. Η συναισθηματική περιοχή, 3. Η ψυχοκινητική περιοχή και 4. Η αντιληπτική περιοχή. Σύστημα ταξινόμησης διδακτικών στόχων: γνώση – κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση – αξιολόγηση. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στις διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης ανάλογα με την ταξινόμηση των διδακτικών στόχων: Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων, ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, άλλα είδη ερωτήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να σχεδιάζουν τρόπους αξιολόγησης ενός μαθήματος είτε φυσικής είτε ψηφιακής τάξης χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μορφές ερωτήσεων για να την κάλυψη των διδακτικών στόχων σε όλα τα επίπεδα. Αξιολόγηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή.

Κατεύθυνση Γ’ : Εκπαίδευση Ενηλίκων

Α’ εξάμηνο

Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Ηθική και Δεοντολογία).

Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας αποτελεί η οργανωτική και διοικητική επάρκεια της σχολικής μονάδας. Η επάρκεια και η διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για τη διοίκηση, η γνώση και η εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες της διοίκησης αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Στον επιστημονικό διάλογο, σε θέματα διοίκησης, η σημασία και ο ρόλος της ηγεσίας καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το μάθημα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της εκπαιδευτικής διοίκησης και επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση μοντέρνων πτυχών της, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική θεμελίωση των πτυχών της σχολικής ηγεσίας και η κριτική – συνθετική αξιοποίησής τους μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων

Φιλοσοφία και διαδικασία του μάρκετινγκ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και για εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην εκπαίδευση. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων. Ανάλυση, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικής εμπειρίας. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της εκπαιδευτικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Εκπαιδευτικό προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών.

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Ανασκόπηση των τρόπων με τους οποίους παιδιά και έφηβοι μαθαίνουν ώστε να έχουν υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, των εκπαιδευτικών πρακτικών οι οποίες προάγουν τη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλουν σε βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα και τέλος, της χρησιμότητας της οργάνωσης και της επιλογής στρατηγικών για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος μάθησης. Απόκτηση γνώσεων τέτοιων που θα προάγουν την αναγνώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν την κάθε πιθανή «ιδιαιτερότητα» (δυσκολία /απόκλιση) που ένα παιδί/έφηβος και ενήλικας εκπαιδευόμενος ή συνάδελφος (σε κάποιες περιπτώσεις), μπορεί να παρουσιάσει στο Εκπαιδευτικό πλαίσιο όπως :

I.  Οι διαβαθμίσεις της Νοημοσύνης (φυσιολογική, οριακή, υστέρηση),

II. Οι Διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης («Φωνολογικές», «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες», «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» ή αλλιώς Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος),

III. Οι Διαταραχές της συμπεριφοράς και του συναισθήματος (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, Διαταραχές Διαγωγής, Διαταραχές του Συναισθήματος, Διαχείριση του πένθους μέσα στο Σχολείο, Αυτοκαταστροφικές Συμπεριφορές, Διαταραχή Tourette),

IV. Η Παραμέληση, η Παιδική Κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση, ο Σχολικός/Εργασιακός εκφοβισμός, Σεξουαλική παρενόχληση στο εργασιακό πλαίσιο,

Κατάρτιση προγράμματος – Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Η διατύπωση σκοπού και στόχων. Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Τεχνικές ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων

Β’ εξάμηνο

Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ιστορική εξέλιξη της Ανοικτής και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (κείμενο, προκείμενο, μετακείμενα). Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων μέσω (πλατφόρμες) για χρήση από την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. ePortfolios. Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0). Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης. Εξομοιωτές. Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environment)

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας. Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας. Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας. Κατάρτιση σχεδίου μαθήματος. Κατάρτιση εκπαιδευτικών στόχων. Δημιουργία περιβάλλοντος. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση). Ανατροφοδότηση και βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων

Η Δυναμική της Ομάδας και Τεχνικές Επικοινωνίας

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στην φυσική ή ψηφιακή τάξη και ειδικότερα οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μαθητή και εκπαιδευτικού και μεσολαβούν στη διαδικασία της μάθησης. Ο δεύτερος στόχος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και στρατηγικές επικοινωνίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής και διδακτικής σχέσης. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθούν δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιείται η γλώσσα του σώματος για να δημιουργείται θετικό κλίμα επικοινωνίας με τα παιδιά, και τέλος να δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources)

Η εννοιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Φύση των πόρων, πηγή των πόρων, επίπεδο ανοικτής διαθεσιμότητας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΕΠ. Πολιτικές ΑΕΠ και παγκόσμια κινήματα ΑΕΠ. Wikis, blogs, OER Commons. Οι δραστηριότητες 5R των OER, Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελλάδα.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Το μάθημα αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης. Επίσης, θα αναπτυχθούν δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας μίας πρότασης, της βιωσιμότητας και η ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων για τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος στην κατάθεση της πρότασης. Θα μελετηθεί επίσης η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ’ Εξάμηνο

Στατιστική Ανάλυση Εκπαιδευτικής Έρευνας

Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ποσοτικής έρευνας. Χρήση στατιστικού λογισμικού. Κατασκευή και ανάλυση δομικών μοντέλων. Παλινδρομική ανάλυση. Έλεγχος υποθέσεων.

Δημόσια Διοίκηση

Στρατηγική Διοίκηση. Διοικητική μεταρρύθμιση. Ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. Διαφθορά στην δημόσια διοίκηση. Δημόσιες Συμβάσεις.