Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» αναπτύσσεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 10 μαθήματα, διάρκειας 3 διδακτικών ωρών το καθένα, ενώ το τρίτο εξάμηνο επιλέγουν ανάμεσα στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ή εναλλακτικά την παρακολούθηση δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 ακαδημαϊκών ωρών και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS εκτός από τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του Γ’ εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 15 πιστωτικές μονάδες έκαστο. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Το σύνολο των σπουδών στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Το διδακτικό έργο (όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του Νόμου 2530/1997) πραγματοποιείται με ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης. Μέρος του διδακτικού έργου δύναται να διεξάγεται έως ποσοστό 35% με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων ή/και ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τις αρχές και πρακτικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λ.π.) ορίζεται η Ελληνική. Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β1 και άνω).