Γενικά για το Μεταπτυχιακό

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master of Science in Management & Organization of Educational Units) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3794/2009 και το Ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, με σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε (ΦΕΚ 4160/21-9-2018).

Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» («Master of Science in Education Management & Organisation»).