Διδασκόμενα Μαθήματα

Τα μαθήματα και η κατανομή των μαθημάτων ανα κατεύθυνση ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Κατεύθυνση: Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Α’ εξάμηνο

 • Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Δίκαιο της Εκπαίδευσης (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Β’ εξάμηνο

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Κατεύθυνση: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Α’ εξάμηνο

 • Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ηλεκτρονική Μάθηση, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Β’ εξάμηνο

 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εργαλεία Παραγωγής Πολυμεσικού Περιεχομένου (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και GDPR (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Σχεδιασμός και Τεχνικές Αξιολόγησης Μαθήματος (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων

Α’ εξάμηνο

 • Αρχές Εκπαιδευτικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Κατάρτιση Προγράμματος – Εκπαιδευτικές Τεχνικές (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Β’ εξάμηνο

 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Η Δυναμική της Ομάδας και Τεχνικές Επικοινωνίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Γ’ εξάμηνο σπουδών:

Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στην εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή στην παρακολούθηση και εξέταση δύο επιπλέον μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Β’ εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να δηλώσουν στην γραμματεία εάν επιθυμούν να εκπονήσουν την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή την παρακολούθηση και εξέταση των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας τα οποία είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα είτε ανάληψης διπλωματικής εργασίας είτε δήλωσης των δύο μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου (ανάλογα με την κατεύθυνσή του/της) και έχει ολοκληρώσει την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης. Με την πλήρωση της προηγούμενης προϋπόθεσης οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν το έντυπο προτίμησης (διπλωματική εργασία ή δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας) στη Γραμματεία του προγράμματος.

Α) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης του θέματος και υποβολής του εντύπου οριστικής δήλωσης στη Γραμματεία και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εκπόνησης. Παράταση μπορεί να δοθεί έπειτα από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή και για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο το ανώτατο. Φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα ανάληψης διπλωματικής εργασίας εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου (ανάλογα με την κατεύθυνσή του/της) και έχει ολοκληρώσει την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης. Με την πλήρωση της προηγούμενης προϋπόθεσης οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν το έντυπο αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης διπλωματικής εργασίας όπου δηλώνουν δύο θεματικά πεδία με σειρά προτεραιότητας. Η Συντονιστική Επιτροπή αφού εξετάσει τις προτιμήσεις των φοιτητών, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τις προτεινόμενες αναθέσεις και η ΓΣ στη συνέχεια αναθέτει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας σε εκπαιδευτικό προσωπικό συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει – με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή – το έντυπο οριστικής δήλωσης θέματος διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής του εντύπου οριστικής δήλωσης θέματος στη Γραμματεία. Η Γραμματεία ανακοινώνει τις ημερομηνίες υποστήριξης των διπλωματικών εργασιών στους επιβλέποντες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη δήλωσης του φοιτητή που έχει ολοκληρώσει την διπλωματική του εργασία προς υποστήριξη. Η επιτροπή αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τον/την επιβλέποντα καθηγητή και δύο ακόμα μέλη που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των τριών μελών της επιτροπής αξιολόγησης.

Β) Διδασκόμενα μαθήματα Γ’ εξαμήνου

Εναλλακτικά της Διπλωματικής Εργασίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δύνανται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του Γ’ εξαμήνου (κοινά για όλες τις κατευθύνσεις):

Στατιστική Ανάλυση και Εκπαιδευτική Έρευνα (15 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Δημόσια Διοίκηση (15 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)