Υποβολή Αιτήσεων

ΝΕΟ(1/3/2022): Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023:

Άρχισε η  υποβολή των αιτήσεων με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/4/2022

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ για την ηλεκτρονική αίτηση).
  2. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
  3. Απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού σπουδών και γίνεται η πρώτη επιλογή των υποψηφίων
  4. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 50 θέσεις ανα κατεύθυνση καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
  5. Στο τέλος της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση με τη σύμφωνη εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (5 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους τους οποίους καλεί σε διαδικτυακή συνέντευξη με προσωπικό μήνυμα (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης)

Θεσμικό πλαίσιο ΠΜΣ (link)

Προκήρυξη (pdf)

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)

Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (docx)