Υποβολή Αιτήσεων

Νέα προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ανακοινωθεί εντός του Ιουλίου 2019.

Στο μεταξύ, παρακαλούνται οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να μελετήσουν προσεκτικά το υλικό που υπάρχει στους παρακάτω συνδέσμους

Προκήρυξη για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019: (έληξε)

Η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ “Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων” με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019 ξεκινάει 27/9/2018 με ημερομηνία λήξης αιτήσεων 7/10/2018.

ΦΕΚ επανίδρυσης (pdf)
Προκήρυξη Εισαγωγής (docx)
Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (docx)
Βιογραφικό Σημείωμα (docx)
Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)

Προκήρυξη για το Εαρινό εξάμηνο 2017-2018: (έληξε)

Η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» με ευέλικτες μορφές διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 (με έναρξη των μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2018) έχει ξεκινήσει.

Παράταση υποβολών αιτήσεων έως και την Δευτέρα 08/01/2018.

Καλούνται οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της αίτησής τους, να μελετήσουν τον οδηγό σπουδών ο οποίος βρίσκεται εδώ. Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων που αναγράφονται στον οδηγό σπουδών.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, έως 08/01/2018, στο email: information@education–master.gr  ή στο education.master.teithe@gmail.com την Aίτηση και το Bιογραφικό σημείωμα.

 • Έντυπη αίτηση, (docx , pdf)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, (docx , pdf)

Στη συνέχεια πρέπει να αποσταλλούν, ταχυδρομικώς ή με courrier, στη διεύθυνση

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραμματεία ΠΜΣ “Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων”

Τ.Θ. 141, 57400, Θεσσαλονίκη

όσα δικαιολογητικά επικαλούνται στην αίτησή τους, μέχρι και 08/01/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή courrier).

Ειδικότερα, τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας είναι:

-Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)

-Βιογραφικό Σημείωμα (αντίγραφο αυτού που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)

-Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

-Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο)

-Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο  (απλό φωτοαντίγραφο)

-Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

-Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)

-Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

-Αποδεικτικά εκπαιδευτικής / επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). Στην περίπτωση των μονίμων διορισμένων εκπαιδευτικών αρκεί η υποβολή του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών από την υπηρεσία τους.

-Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  (απλό φωτοαντίγραφο)

Προαιρετικά υποβάλλονται:

-Δύο Συστατικές επιστολές.

Η αξιολόγηση των φακέλων πραγματοποιείται με προκαθορισμένη μοριοδότηση συγκεκριμένων προσόντων. Αναλυτικά, η μοριοδότηση διενεργείται σύμφωνα με τα παρακάτω αντικειμενικά κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου – βασικού τίτλου σπουδών: 5 έως 10 μόρια.
 • Βαθμός δεύτερου πτυχίου (εάν υπάρχει): 1 έως 5 μόρια.
 • Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος (εάν υπάρχει): 5 μόρια.
 • Κατοχή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει): 10 μόρια.
 • Διδακτική εμπειρία (εάν υπάρχει): 1 μόριο για κάθε ακαδημαϊκό έτος διδασκαλίας.
 • Μη διδακτική επαγγελματική εμπειρία (εάν υπάρχει): 0,5 μόριο για κάθε πλήρες έτος εργασίας.
 • Κατοχή Διευθυντικής θέσης σε εκπαιδευτική μονάδα: 2 μόρια για κάθε έτος.
 • Κατοχή πτυχίου-πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας ανώτερου επιπέδου από αυτό που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ: 3 μόρια.
 • Κατοχή πτυχίου-πιστοποιητικού άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής: 3 μόρια.
 • Ερευνητική δραστηριότητα που αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (journal): 3 μόρια για κάθε αυτοδύναμη δημοσίευση, και 1 μόριο για κάθε δημοσίευση σε συνεργασία με άλλους ερευνητές-συγγραφείς.
 • Ερευνητική δραστηριότητα που αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια: 1 μόριο για κάθε αυτοδύναμη δημοσίευση, και 0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση σε συνεργασία με άλλους ερευνητές-συγγραφείς.
 • Συγγραφικό έργο: 5 μόρια για κάθε αυτοδύναμο βιβλίο, και 3 μόρια για κάθε βιβλίο σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς.
 • Συστατικές επιστολές: 3 μόρια για κάθε μία συστατική επιστολή (μέγιστος αριθμός συστατικών επιστολών δύο).