Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής (για πτυχιούχους της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).