Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος προβλέπεται να είναι κατ’ ανώτατο όριο εκατό σαράντα (140). Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν στην τελευταία θέση (δηλαδή, στην 140η) στην σειρά επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ισοψηφισάντων δύναται, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, η κατάτμηση των εισακτέων σε επιμέρους τμήματα, τα μέλη των οποίων δεν θα ξεπερνούν στο σύνολό τους, τον διπλάσιο του ανώτατου ορίου αριθμού εισακτέων (280). Η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους όπως προβλέπει ο Νόμος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3. Σύμφωνα και µε τον παραπάνω Νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τ.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.