Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ανά κύκλο εισαγωγής προβλέπεται να είναι εκατόν είκοσι (120). Η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν ισοβάθμισαν στη μοριοδότηση του φακέλου τους στην τελευταία (80η) θέση.