Διαδικασία Εισαγωγής

Ο αριθμός των εισακτέων για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) προβλέπεται να είναι εκατόν εξήντα (160) (ογδόντα/κύκλο εισαγωγής). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας και με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών και των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μεταπτυχιακού δεν θα υπάρξει εκ νέου προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 και το σύνολο των φοιτητών που θα εισαχθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους τον Οκτώβριο 2022.

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιωθούν και θα ανακοινωθούν ανα κατεύθυνση.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι ογδόντα (80) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση είναι σαράντα (40) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι σαράντα (40) άτομα.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.

 1. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι το Σάββατο 30/4/2022.
  2. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση
  3. Απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού σπουδών και γίνεται η πρώτη επιλογή των υποψηφίων
  4. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 50 θέσεις ανα κατεύθυνση καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
  5. Στο τέλος της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση με τη σύμφωνη εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (5 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους τους οποίους καλεί σε διαδικτυακή συνέντευξη με προσωπικό μήνυμα (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).