Διαδικασία Εισαγωγής

Ο αριθμός των εισακτέων για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) προβλέπεται να είναι εκατόν εξήντα (160) (ογδόντα/κύκλο εισαγωγής). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας και με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών και των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μεταπτυχιακού δεν θα υπάρξει εκ νέου προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 και το σύνολο των φοιτητών που θα εισαχθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους τον Οκτώβριο 2021.

  • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.
  • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιωθούν και θα ανακοινωθούν ανα κατεύθυνση.
  • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι ογδόντα (80) άτομα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση είναι σαράντα (40) άτομα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι σαράντα (40) άτομα.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά τα αρχεία υποψηφιότητάς τους.
  2. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη, σε πρόγραμμα που ανακοινώνεται με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).