Διδασκόμενα Μαθήματα

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα “κορμού” και μαθήματα “επιλογής”. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Α΄ εξάμηνο σπουδών:

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:

 • Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
 • Εκπαίδευση και Νομοθεσία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Β’ εξάμηνο σπουδών:

Στο Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται «υποχρεωτικά» μαθήματα. Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί συνολικά 5 μαθήματα ανα ειδίκευση.

Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση είναι:

Κατεύθυνση: Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Προγράμματα Αξιολόγησης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Σχεδιασμός και Τεχνικές αξιολόγησης μαθήματος. (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Κατεύθυνση: Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εργαλεία παραγωγής πολυμεσικού περιεχομένου (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και GDPR (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Σχεδιασμός και Τεχνικές αξιολόγησης μαθήματος. (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων

 • Κατάρτιση προγράμματος – Εκπαιδευτικές Τεχνικές (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Η Δυναμική της Ομάδας και Τεχνικές Επικοινωνίας (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – OER (Open Educational Resources) (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

 

Γ’ εξάμηνο σπουδών:

Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.