Διδασκόμενα Μαθήματα

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα “κορμού” και μαθήματα “επιλογής”. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Α΄ εξάμηνο σπουδών:

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:

 • Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
 • Εκπαίδευση και Νομοθεσία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Β’ εξάμηνο σπουδών:

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:

 • Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Καινοτομία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
 • Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)

Γ’ εξάμηνο σπουδών:

Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.