Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.200 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρείς δόσεις ως εξής:

Α. Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης στο πρόγραμμα

Β. Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο και όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Γ. Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 700€ πραγματοποιείται πρίν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας ή την παρακολούθηση των δυο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου εκάστου έτους.