Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός μεν γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων και αφετέρου η μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων για ειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, αλλά και να συμβάλουν στη αναβάθμιση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Μονάδων μέσω ενός προγράμματος σπουδών ευέλικτου και διαρκώς προσαρμοσμένου στις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, των εργαζομένων (διδακτικού προσωπικού αλλά και διοικητικού, τεχνικού και διαχειριστικού προσωπικού) των εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδας και της εθνικής οικονομίας, που θα προσφέρει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων και ιδρυμάτων της χώρας μας.

Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. ταυτίζεται με την επιστήμη της διοίκησης και οργάνωσης οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, με εξειδικευμένη εστίαση στις δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων.

Ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει τη μεταφορά επιστημονικής γνώσης περί τη διοίκηση στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, με παράλληλη ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων στο ίδιο αντικείμενο.

Ειδικότερα, εξειδικευμένοι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

  • Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και η επικοινωνία, η προώθηση της ανάπτυξης και της έρευνας στην εκπαίδευση, η διοίκηση και η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στην εκπαίδευση, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, και τέλος η εμβάθυνση της θεωρίας και των εφαρμογών της σε επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως: την προσχολική εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την μετα-δευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, την τεχνική εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση, και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και λοιπών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο της εκπαίδευσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης.

Η προετοιμασία ανώτερων και ανώτατων στελεχών υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο ζητούμενο για την τόνωση και ανάπτυξη των φορέων της Ελληνικής εκπαίδευσης στο σύνολό της.