Ανακοινώσεις

ΝΕΟ: Αποτελέσματα κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στη Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:
Επιτυχόντες
πατήστε εδώ
Επιλαχόντες
πατήστε εδώ

ΝΕΟ: Αποτελέσματα κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:
Επιτυχόντες
πατήστε εδώ
Επιλαχόντες
πατήστε εδώ

ΝΕΟ: Αποτελέσματα κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:
Επιτυχόντες
πατήστε εδώ
Επιλαχόντες
πατήστε εδώ

ΝΕΟ: Προκήρυξη για εισαγωγή νέων Υποψήφιων Διδακτόρων (χωρίς τέλη φοίτησης):

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσής του και κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών (ΣΕΔΣ) του Τμήματος, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό πεδίο (δεν είναι δεσμευτική για το Τμήμα η επιλογή υποψήφιων για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις ούτε η πλήρωση όλων των θέσεων):
• Διοίκηση και/ή μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών (έως 2 θέσεις).
• Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό (έως 1 θέση).
• Σκοτεινός τουρισμός – Dark Tourism (έως 1 θέση).
• Μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων (έως 1 θέση).
• Διαχείριση εμπειριών στον τουρισμό και/η στη φιλοξενία (έως 1 θέση).
• Τουριστική εκπαίδευση (έως 1 θέση).
• Μάρκετινγκ και/ή διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων (έως 1 θέση).
• Διοίκηση ποιότητας υπηρεσιών σε μονάδες υγείας ή/και εκπαίδευσης ή/και τουρισμού (έως 1 θέση).
• Ανάπτυξη μοντέλων ικανοποίησης πελατών σε μονάδες υγείας ή/και εκπαίδευσης ή/και τουρισμού (έως 1 θέση).
• Τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος (έως 1 θέση).
• Ψηφιακός μετασχηματισμός και διαχείριση γνώσης σε επιχειρήσεις και φορείς τουρισμού (έως 1 θέση).
• Διοίκηση ψηφιακών μέσων στην τουριστική βιομηχανία (έως 1 θέση).
• Επιχειρηματική ευφυία και αναλυτική (έως 1 θέση).
• Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη διοίκηση και το μάρκετινγκ (έως 1 θέση).
• Πληροφοριακά συστήματα για επιχειρήσεις (έως 1 θέση).
• Επιχειρηματικά μοντέλα (έως 1 θέση).
• Διαχείριση σήματος/επώνυμου προϊόντος – Branding (έως 1 θέση).
• Β2Β αγορές (έως 1 θέση).
• Διαχείριση τοπικών (ΠΓΟ-ΠΓΕ) προϊόντων (έως 1 θέση).
• Οικονομικά των πληροφοριακών αγαθών (έως 1 θέση).
• Οικονομική μελέτη των αγορών των κρυπτονομισμάτων (έως 1 θέση).
• Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον οινικό κλάδο βασισμένη στη πληροφοριακή γνώση και επικοινωνία (έως 1 θέση).
• Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ψηφιακό μάρκετινγκ, μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων (έως 1 θέση).
• Πληροφοριακά συστήματα μάρκετινγκ και διοίκησης (έως 1 θέση).
• Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων για σκιαγράφηση προφίλ e-καταναλωτή (έως 1 θέση).
• Συμπεριφορά καταναλωτή, επικοινωνία και μέθοδοι προώθησης (έως 1 θέση).
• Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά σχέδια (έως 1 θέση).
• Αερομεταφορές – μάρκετινγκ (έως 1 θέση).
• Κανάλια διανομής στον τουρισμό (έως 1 θέση).
• Οργάνωση και λειτουργία αεροπορικών εταιρειών (έως 1 θέση).
• Αειφορία, τουρισμός, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη (έως 1 θέση).
• Αειφόρος τουρισμός και επιχειρηματικότητα (έως 1 θέση).
• Τουρισμός και θαλάσσιο περιβάλλον (έως 1 θέση).
• Διοίκηση εκπαίδευσης (έως 1 θέση).

Οι υποψήφιοι, πριν την υποβολή αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού (ΦΕΚ 3511/25-8-2020/τ.Β’) που είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ommt.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/09/FEK-didaktorikon-ommt.pdf

Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

1. Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με «7.0». Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί χαμηλότερος βαθμός, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης εκ μέρους της Συνέλευσης του Τμήματος.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:
βα) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «8.0».
ββ) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%» και
βγ) Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β».
βδ) Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το «Β» των ΗΠΑ.

γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα μπορεί κατά βούληση και ανάλογα με τυχόν ιδιαιτερότητες επιμέρους γνωστικών πεδίων, να ζητήσει τη γνώση και άλλης(ων) γλώσσας(ων). Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αποδεικνύεται με ένα από τα παρακάτω, σύμφωνα με το π.δ. 50/2001:
γα) Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, ή Ελληνικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 (αντίστοιχο του Proficiency).
γβ) TOEFL Paper ≥ 550/677 ή TOEFL IBT ≥ 80/120 ή IELTS Academic ≥ 6,5 που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης διετίας.
γγ) Οποιοδήποτε αναγνωρισμένο (από το ΔΟΑΤΑΠ) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλόφωνου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς
παρακολούθησης δύο τουλάχιστον ετών σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γδ) Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος ή μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης αγγλόφωνου ΑΕΙ.
γε) Πτυχίο ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
γστ) Απολυτήριος τίτλος αγγλόφωνων σχολών ισότιμων των ελληνικών σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
γζ) Πτυχίο τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
γη) Πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε αγγλόφωνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) πλήρους ακαδημαϊκού έτους.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα στην περίπτωση που η βαθμολογία του μεταπτυχιακού διπλώματος του υποψηφίου δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που έχουν ορισθεί παραπάνω, μπορεί να συζητηθεί η αίτησή του/της στη Συνέλευση του Τμήματος μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της ΣΕΔΣ και του ενδιαφερόμενου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:α) Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα.
Η ερευνητική ικανότητα τεκμηριώνεται είτε με την δημοσίευση επιστημονικών εργασιών (σε έγκριτα διεθνούς φήμης επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών) ή με άλλα αποδεικτικά ερευνητικής εμπειρίας (πχ. ερευνητική απασχόληση σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα ή ερευνητικά προγράμματα.)
β) Αποδεδειγμένη πλούσια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία υψηλού επιπέδου (τουλάχιστον πέντε ετών) στο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης
διδακτορικής διατριβής.
γ) Κατοχή Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Διεθνώς Διακεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Διαδικασία Εισαγωγής των Υποψηφίων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, Προθεσμίες και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Ο/Η υποψήφιος/α, υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:
α) Έντυπη αίτηση (είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ommt.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/09/aitisi-phd-ommt.docx. Προαιρετικά, ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση μπορεί να προτείνει ως επιβλέποντα έναν καθηγητή του Τμήματος ο οποίος είναι κατάλληλος για να αναλάβει την επίβλεψη.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
ε) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου.
στ) Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος, με συνημμένη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
ζ) Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος.
η) Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
θ) Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές τις οποίες είτε οι ίδιοι οι συντάξαντες τις αποστέλλουν απευθείας στην Γραμματεία του Τμήματος ή ο/η υποψήφιος/α καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος σε σφραγισμένο φάκελο από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση, e-mail και τηλέφωνο του συντάξαντος θα πρέπει να αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
ι) Περίληψη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή διπλωματικής εργασίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
ια) Πλήρη αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας,
κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).
ιβ) Ερευνητική Πρόταση (η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ommt.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/09/erevnitiki-protasi.docx. Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση (Παράρτημα Ι: Οδηγός Ερευνητικής Πρότασης από Υποψήφιους Διδάκτορες), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
Τίτλο, Θεματική περιοχή/Πεδίο, Λέξεις-Κλειδιά.
Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος και ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας.
Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής. Βασικός σκοπός, στόχοι και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
Προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας.
Χρονοδιάγραμμα (κατά εκτίμηση) της προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, όπως λ.χ. βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς ερευνητικού υλικού, συγγραφή της διατριβής κ.λπ.
Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το υπό προκήρυξη γνωστικό πεδίο καθώς και με το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) ή/και επαγγελματικό έργο του υποψήφιου.
Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση.
Η Γραμματεία ελέγχει την αρτιότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως αυτές ορίστηκαν στην 14η ΓΣ/1-9-2020, ώστε να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τη ΣΕΔΣ στην αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού (ΦΕΚ 3511/25-8-2020/τ.Β’) και με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό. Οι τριμελείς επιτροπές από κοινού με τη ΣΕΔΣ μπορούν να καλέσουν τους υποψήφιους σε συνέντευξη (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως).
Οι τριμελείς επιτροπές από κοινού με τη ΣΕΔΣ καταθέτουν εισήγηση με μορφή υπομνήματος εντός διμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος. Αν η εισήγηση είναι θετική για κάποιον/α υποψήφιο/α και γίνει δεκτή από τη Συνέλευση, η Συνέλευση προχωρά στον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντα) για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, μαζί με την έγκριση του αρχικού θέματος-τίτλου της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310-013564 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ommt.ihu.gr

Διεύθυνση:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Τ.Θ. 141
Θεσσαλονίκη, 57400

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Φώτης Κιλιπίρης
Καθηγητής

ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στη Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

ΝΕΟ: Προκήρυξη κύκλου εισαγωγής φοιτητών για το ΠΜΣ Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων με ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων για το Χειμερινό Εξάμηνο εξάμηνο 2020-2021:

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ωράριο βιβλιοθήκης:

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού ότι για την κάλυψη των ερευνητικών τους αναγκών η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος είναι ανοιχτή καθημερινά από το πρωί μέχρι τις 15.00.

Σίτιση Φοιτητών:

Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται στο εστιατόριο των φοιτητών για τα Σάββατα από τις 12.30 μέχρι τις 14.00 και για τις υπόλοιπες μέρες από τις 19.00 μέχρι τις 21.00. Η τιμή για ένα πλήρες γεύμα ανέρχεται στα δύο ευρώ ενώ για δύο γεύματα ημερησίως στα τέσσερα ευρώ.

Αναγόρευση της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είχε την τιμή να αναγορεύσει την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο σε Επίτιμο Καθηγητή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2) την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 στις 18:00. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως και στο σύνολό του το ΑΤΕΙΘ, είναι από τα καινοτομικότερα ΑΕΙ στην Ελλάδα και προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλότατου επιπέδου. Ενδεικτικά, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

– Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

– Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων

– Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)